МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2574.65 2574.00 2584.00 2572.00 2582.00
EUR 2940.25 2910.20 2980.60 2907.30 2977.60
JPY 22.82 22.57 23.76 22.57 23.69
CNY 371.09 370.00 374.50 370.00 374.00
KRW 2.30 2.20 2.33 2.23 2.33
RUB 39.02 37.63 41.32 38.40 41.10
GBP 3305.72 3246.60 3412.40 3249.80 3409.00
CHF 2574.91 2497.70 2707.20 2500.20 2704.50
SEK 285.90 0.00 0.00 254.30 314.30
AUD 1889.15 1844.40 2015.90 1846.20 2003.90
HKD 328.85 0.00 0.00 318.40 342.90
CAD 1958.65 0.00 0.00 1931.30 2010.60
SGD 1876.16 0.00 0.00 1811.50 1967.80