МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2459.38 2452.00 2464.00 2450.00 2462.00
EUR 2656.50 2619.60 2689.70 2617.00 2687.00
JPY 22.06 21.77 22.96 21.77 22.89
CNY 357.18 355.20 359.30 355.00 359.00
KRW 2.19 2.08 2.28 2.03 2.26
RUB 42.70 40.85 45.45 41.69 45.24
GBP 3066.97 3003.80 3190.50 3006.80 3187.30
CHF 2478.09 2396.60 2716.80 2399.00 2714.10
SEK 279.22 0.00 0.00 247.30 311.40
AUD 1886.47 1840.00 2007.50 1841.80 1995.50
HKD 316.66 0.00 0.00 305.40 348.50
CAD 1839.68 0.00 0.00 1815.80 1952.70
SGD 1758.27 0.00 0.00 1691.20 1839.40