МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2465.72 2460.00 2478.00 2458.00 2476.00
EUR 2956.27 2911.20 2998.70 2908.30 2995.70
JPY 22.01 21.70 22.93 21.70 22.86
CNY 374.05 372.00 378.00 371.80 377.70
KRW 2.17 2.07 2.27 2.02 2.25
RUB 42.81 41.21 45.71 42.05 45.50
GBP 3348.82 3260.70 3444.00 3264.00 3440.60
CHF 2544.87 2461.30 2679.50 2463.80 2676.80
SEK 310.08 0.00 0.00 276.10 343.60
AUD 1960.49 1916.50 2095.60 1918.40 2083.10
HKD 315.79 0.00 0.00 304.80 329.60
CAD 2007.42 0.00 0.00 1969.50 2059.40
SGD 1829.92 0.00 0.00 1765.60 1925.80