JICA төсөл

Төслийн нэр:

JICA-аас санхүүжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай төслийн зээл”

Төслийн зорилго:

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд урт хугацааны санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, чадавхижуулах, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих

Төслийн хамрах хүрээ:

Улаанбаатар хот болон Капитал банкны салбар, нэгж байрладаг аймгууд 

Төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 

Төгрөг

Доллар

Зээлийн хугацаа:

3-10 хүртэл жил буюу бизнесийн үйл ажиллагаандаа тохируулах боломжтой.

Зээлийн жилийн хүү:

7%

5.11%

Зээлийн хэмжээ:

10,000-600,000 ам доллар болон түүнтэй тэнцэх төгрөг