DUAL карт


Хүү шимтгэл, хураамжНөхцөл
Элсэлтийн хураамж---
Картын хураамж6000 төг
Хүчинтэй хугацаа3 жил
Дансанд заавал байлгах үлдэгдэл1000 төг
Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар6 000 000 төг
Худалдан авалтын гүйлгээний дээд хязгаар 8 000 000 төг
Карт дахин захиалах6000 төг
ПИН код нөхөн авах1000 төг
Дэд карт эзэмшигчийн жилийн тайлан3000 төг
Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах1% буюу хамгийн багадаа 13 юань
Капитал банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах100 төг
Капитал банкны салбараас төгрөг авах150 төг
Картын дансны үлдэгдэлд бодогдох хүү /жилээр/2,4%
Дуал картын лимитТоо
АТМ-д хийгдэх өдрийн гүйлгээний тоо20
АТМ гарах мөнгөний дээд хэмжээ - 1 удаад800 000 төгрөг
АТМ-д хийгдэх өдрийн гүйлгээний хэмжээ6 000 000 төгрөг
ПОС терминалаар хийгдэх өдрийн гүйлгээний тоо40
ПОС терминалаар хийгдэх өдрийн гүйлгээний хэмжээ8 000 000 төгрөг
АТМ-д пин код буруу оруулах тоо 3
АТМ- с гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ Тухайн банкны АТМ-н лимитээр