40000 айл орон сууц

Төслийн нэр: “40000 айл орон сууц”хөтөлбөрийн зээл

Төслийн зорилго: Засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгийн эх үүсвэрээс ”40000 орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд баригдсан орон сууцыг бага буюу дунд орлоготой иргэдэд зээлээр худалдан авахад нь зориулагдсан хөрөнгө оруулалтын зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Хүү: 11% /жилийн/

Хэмжээ: 50 сая төгрөг хүртэл

Төслийн нэр: “Орон сууцны ипотекийн зээл”

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Капитал банк, Монгол банк, Монголын ипотекийн корпораци

Төслийн зорилго: Бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах

Зээлийн хүү: 8% (-1%,+1%)

Урьдчилгаа төлбөр: 30%-иас доошгүй

Зээлийн хугацаа: 20 жил хүртэл