Үнэт зүйл хадгалах үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж

Шинээр гэрээ байгуулахад

2,000 төг

Гэрээг сунгалт хийхэд

1,000 төг

Түлхүүрний барьцаа

20,000 төг

Түлхүүр үрэгдүүлсний торгууль

20,000 төг

Хайрцаг эзэмших хугацаа

Хайрцагны 1 хоногийн шимтгэл /хоног бүрт/

1-30 хоног

700 төг

30-180 хоног

600 төг

181хоногоос дээш


500 төг