Үндэсний хуримтлал хадгаламж

Эрхэм харилцагч та бүхэнд хүссэн үедээ орлого, зарлага хийх боломжтой уян хатан нөхцөлтэй Үндэсний хуримтлал хэмээх хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Төгрөгийн хадгаламж:

Дансны доод үлдэгдэл6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
100 000₮12.96%15.0%15.6%16.20%
5 000 000₮13.2%15.48%16.08%16.68%

Долларын хадгаламж:

Дансны доод үлдэгдэл6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
100$5.76%6.0%6.36%6.60%
5000$6.0%6.24%6.6%6.96%

Давуу тал:

  • Хадгалуулах хугацаагаа уртасгах тусам илүү өндөр хүүнд хүрэх боломжтой хагас жил тутам шатлан өсөх зарчмаар хүү нь нэмэгддэг;
  • Хуримтлуулсан мөнгөн дүнгийн хэмжээ ихсэх тусам хүү нь нэмэгддэг.
  • Хүүг нийлмэл аргаар тооцох тул хуримтлуулах тусам хуримтлал шатлан өсөх болно.
  • Хүссэн үедээ орлого хийх болон хэсэгчлэн хаах боломжийг олгох хамгийн уян хатан нөхцөлтэй;
  • Хэрэв зарлага гаргах тохиолдолд зарлага гаргаж буй мөнгөн дүнд бууруулсан хүү тооцон олгох ба харин таны үлдсэн хадгаламж үндсэн гэрээний нөхцлөө хадгалан үлдэх болно. /Бууруулсан хүү: Хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар тооцно./