Үндэсний хуримтлал хадгаламж

Үндэсний хуримтлал хадгаламж


Эрхэм харилцагч та бүхэнд хүссэн үедээ орлого, зарлага хийх боломжтой уян хатан нөхцөлтэй Үндэсний хуримтлал хэмээх хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Төгрөгийн хадгаламж:

Дансны доод үлдэгдэл6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
100 000₮1,08%1,25%1,3%1,35%
5 000 000₮1,1%1,29%1,34%1,39%

Долларын хадгаламж:

Дансны доод үлдэгдэл6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
100$0.5%0.60%0.65%0.70%
5000$0.54%0.64%0.69%0.72%

Давуу тал:

  • Хадгалуулах хугацаагаа уртасгах тусам илүү өндөр хүүнд хүрэх боломжтой хагас жил тутам шатлан өсөх зарчмаар хүү нь нэмэгддэг;
  • Хуримтлуулсан мөнгөн дүнгийн хэмжээ ихсэх тусам хүү нь нэмэгддэг.
  • Хүүг нийлмэл аргаар тооцох тул хуримтлуулах тусам хуримтлал шатлан өсөх болно.
  • Хүссэн үедээ орлого хийх болон хэсэгчлэн хаах боломжийг олгох хамгийн уян хатан нөхцөлтэй;
  • Хэрэв зарлага гаргах тохиолдолд зарлага гаргаж буй мөнгөн дүнд хямдруулалтын хүү тооцон олгох ба харин таны үлдсэн хадгаламж үндсэн гэрээний нөхцлөө хадгалан үлдэх болно.