Үндэсний баялаг хадгаламж

Үндэсний баялаг хадгаламж

"Үндэсний баялаг" хадгаламжийн бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл 1 жил 2 жил 3 жил ба түүнээс дээш
30 сая төгрөг 14.28%14.88%15.48%
30 000 $7.08%7.68%8.28%

Давуу тал:

  • Хадгаламжиндаа орлогын гүйлгээ хийн зорилтод хуримтлалаа үүсгэх;
  • Жил тутам хүүгийн хэмжээ өснө.
  • Орлого зарлага хийж болно. Зарлага хийхэд дансны доод үлдэгдлээс ихгүй байна.
  • Хадгаламжийн хүүг нийлмэл аргаар буюу хүүнээс хүү тооцох аргачлалаар боддог тул хадгаламжийн хүүг жил бүрийн эцэст хүүгийн орлогоо бодуулан авах;
  • Хугацаатай хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, банкинд өөрийн биеэр ирэлгүйгээр интернет, эсхүл гар утас ашиглан дансны үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээ хийж, өөрийн дансаа удирдах боломжтой.