Үндэсний баялаг хадгаламж

Энэ бүтээгдэхүүний онцлог нь хадгалуулах хугацаа уртсах тусам илүү өндөр хүү хүртэх боломжтой, жил тутамд шатлан өсөх зарчмаар хүү нэмэгдэх болон хэсэгчлэн хаах боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

"Үндэсний баялаг" хадгаламжийн бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл 1 жил 2 жил 3 жил ба түүнээс дээш
30 сая төгрөг 14.28%14.88%15.48%
30 000 $5.88%6.38%7.08%

Давуу тал:

  • Хадгаламжиндаа орлогын гүйлгээ хийн зорилтод хуримтлалаа үүсгэх;
  • Жил тутам хүүгийн хэмжээ өснө.
  • Орлого зарлага хийж болно. Зарлага хийхэд дансны доод үлдэгдлээс ихгүй байна.
  • Хадгаламжийн хүүг нийлмэл аргаар буюу хүүнээс хүү тооцох аргачлалаар боддог тул хадгаламжийн хүүг жил бүрийн эцэст хүүгийн орлогоо бодуулан авах;
  • Хугацаатай хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, банкинд өөрийн биеэр ирэлгүйгээр интернет, эсхүл гар утас ашиглан дансны үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээ хийж, өөрийн дансаа удирдах;
  • Хэрэв зарлага гаргах тохиолдолд зарлага гаргаж буй мөнгөн дүнд бууруулсан хүү тооцон олгох ба харин таны үлдсэн хадгаламж үндсэн гэрээний нөхцлөө хадгалан үлдэх болно. /Бууруулсан хүү: Хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар тооцно./