Эскроу

Өмчийн харилцааг зохицуулах нэг хэлбэр бол “Эскроу дансны үйлчилгээ” бөгөөд энэ дансыг нээж үйлчилгээ явуулснаар иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хоёр талын эрх шилжүүлэхтэй холбоотойгоор үүсдэг зах зээлийн харилцаа, аливаа гэрээ хэлэлцээрийн үүргийн биелэлтийг хангах үүднээс гэрээнд оролцогч талуудын мөнгөн хөрөнгийг банкинд түр хугацаагаар байршуулан гэрээний үүрэг биелэгдсэн тохиолдолд Банк хадгаладгсан мөнгөн хөрөнгийг холбогдох этгээдэд нь шилжүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг санхүүгийн найдвартай үйлчилгээний нэг хэлбэр болно.

Байршуулах мөнгөн хөрөнгийн дүн

Эскроу дансны гэрээнд заасан хугацаа

Хугацаа хэтэрсэн болон дахин сунгуулсан тохиолдолд төөх төлбөр

Төлбөр хариуцагч

Төлбөр хүлээн авагч

Төлбөр хариуцагч

Төлбөр хүлээн авагч

100,0 сая төгрөг, түүнтэй тэнцэх валют хүртэл

10,000 төг

10,000 төг

10,000 төг

10,000 төг

100,0 сая төгрөг, түүнтэй тэнцэх валютаасдээш

Нийт үнийн дүнгийн 0,15 хувиар /тал тус бүрээс/

Тухайн харилцагчийн эскроу дансан дахь үлдэгдлээс 0,15 хувиар

Эскроу данс нээлгэхэд шаардлагатай бичиг баримт:
Иргэний хувьд:

  • Харилцагч талуудын хооронд байгуулсан нотариатаар баталгаажсан гэрээний эх хувь
  • Иргэний үнэмлэх
  • Нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгааны маягт

Аж ахуйн нэгж байгууллага:

  • Харилцагч талуудын хооронд байгуулсан нотариатаар баталгаажсан гэрээний эх хувь
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тамга тэмдэг
  • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгааны маягт, иргэний үнэмлэх