Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Зээлийн зориулалт:

Зээлийн зориулалтыг банк хянахгүй бөгөөд зээлдэгчийн орлого дээр бус барьцаа хөрөнгө болох орон сууц дээр тулгуурлан олгодог зээл юм. Зээлийн шийдвэрийг 1 хоногт багтаан гаргаж, зээлийн олголтыг хийх бүрэн боломжтойгоороо онцлог бүтээгдэхүүн юм.

Зээлийн нөхцөл:

Хүүний хувь

Төгрөг

Валют

2.8%-3.0%

Зээлийн хэмжээ

50 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

12 хүртэл сар

Зээл үйлчилгээний шимтгэл

1%

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд-20 000 төгрөг, иргэн- 15 000 төгрөг

 

Зээл хүсэгчид тавих шалгуур:

  • Зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц байна.
  • Зээл хүсэгчийн өмчлөлийн хөрөнгийг барьцаанд авах

Бүрдүүлэх материал:

  • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
  • Иргэний баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
  • Зээлийн барьцаанд шилжүүлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн хамтран өмчлөгч, эзэмшигч болон гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл;