Шуурхай зээл

Зээлийн зориулалт:

Харилцагчийн санхүүгийн эрэлт хэрэгцээнд зориулж үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох ба богино хугацаанд шийдвэрлэнэ.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Зээлийн зарцуулалт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тохиолдолд зээлийн хүсэлтийг дэмжихгүй.

Хүүний хувь

Жилийн 33.6-36% /Сарын 2.8-3.0%/

Зээлийн хэмжээ

50,0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

6 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

1.0%, /шимтгэлийн дээд хэмжээ заахгүй/

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд -20,000 төгрөг

Иргэн -15,000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавих шалгуур:

Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө байх бөгөөд зээл, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний харьцаа 50% байна. Зээл хүсэгчийн өмчлөлийн хөрөнгийг барьцаанд авах чиглэл баримтлан ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:
  • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
  • Иргэний баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн гэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
  • Зээлийн барьцаанд шилжүүлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн хамтран өмчлөгч, эзэмшигч болон гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл;