Шугамын зээл

Шугамын зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог: Харилцагчдын бизнесийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа төлбөр, тооцооны шуурхай байдлыг хангах зорилгоор зохих шалгуур хангасан зээл хүсэгчдийн эх үүсвэрийг хангах зорилгоор зээлийн шугамын эрх нээнэ. Зээлийн шугамын эрх нь зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй хобогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хүүний хувь

Тухайн зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцлөөр зохицуулагдана.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

0-50 сая төгрөг хүртэл бол -0.5%

50,000,001.0-300,000,000.0 төгрөг хүртэл бол-0.5% дээд хэмжээ 300,000 төгрөг

300,000,001.0 төгрөгөөс дээш бол 0.1% дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг

Өргөдлийн хураамж

Тухайн зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцлөөр зохицуулагдана.

Анкетны үнэ

Нэмэлт мэдээлэл

Зээлийн шугам нээсэн эрхийн ашиглаагүй үлдэгдлээс 0.3%-р тооцож сард 1 удаа үйлчилгээний хураамж авна.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

  • Зээл хүсэгч нь тухайн бизнесийг сүүлийн хоёроос доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай байх;
  • Банкнаас 3-аас доошгүй удаа зээл авч зээл, зээлийн хүүг хугацаанд нь төлж байсан зээлийн түүх сайтай, зээлийг зориулалтын дагуу үр ашигтай ашигласан байх;
  • Жилийн нийт мөнгөн эргэлтийн 60-аас доошгүй хувь нь Капитал банк дахь дансаар хийгддэг байх;
  • Тус банкин дахь харилцах дансны сарын эргэлт нь олгох зээлийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй байх;
  • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй өр зээлгүй байх.