Чекийн үйлчилгээ

Чекийн үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр
Тайлбар Шимтгэл
Чекийн үйлчилгээ Чекийн үйлчилгээ гэдэг нь харилцагч байгууллага болон иргэд банкин дахь харилцах данснаасаа бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх зориулалтаар ашиглагдах үнэт цаас юм. Замын болон нэрийн чек мөнгөжүүлэх төгрөгөөр олгоход 1.5%, валютаар олгоход 2%