Хөдөө аж ахуйн зээл

Зээлийн зориулалт:

Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, үр тариа, төмс хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулан олгоно.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Зээлийн зарцуулалт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тохиолдолд зээлийн хүсэлтийг дэмжихгүй.

Валют

ТӨГРӨГ

ВАЛЮТ

Хүүний хувь

Жил-25.2-31.2%

/Сар-2.1-2.6%/

Жил-22.8-27.6%

/Сар- 1.9-2.3%/

Зээлийн хэмжээ

Эрчимжсэн мал аж ахуй


200,0 сая төгрөг хүртэл

Газар тариалан, үр тариа

Төмс хүнсний ногоо

20,0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

1%

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд-20,000 төгрөг

Иргэн -15,000 төгрөг

Банк дараах нөхцлийг хангасан зээл хүсэгчид зээл олгоно.

 • Зээлдэгч иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөн зээл хүсэх эрх бүхий этгээд нь Монгол Улсын иргэн;
 • Бизнесийн тогтмол орлоготой, сүүлийн хоёр жил үйл ажиллагаагаа тогтвортой эрхэлсэн;
 • Зээл хүсэгч нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн;
 • Сар бүр төлөх зээлийн төлбөр нь бизнесийн болон өрхийн нийт цэвэр орлогын 60 хувиас хэтрэхгүй;
 • Зохих стандарт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх;
 • ¯éëäâýðëýë ÿâóóëàõàä øààðäëàãàòàé ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷èí, ¿éëäâýðëýëèéí áàéð, тоног төхөөрөмжтэй;
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасан зохих зөвшөөрлийг авсан;
 • Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт техник, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.


Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;
 • Хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан болон орлого баталгаажуулах бусад баримт материал;
 • Бизнес төсөл, төлөвлөгөө;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
 • Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Холбогдох бусад баримт бичгүүд;
font-family:">