Хөдөө аж ахуйн зээл

Хөдөө аж ахуйн зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог: Санхүүжилт шаардлагатай байгаа эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, үр тариа, төмс хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

  • Зээлдэгч нь Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд байх;
  • Бизнесийн тогтмол орлоготой;
  • Бизнесийн үйл ажиллагаагаа сүүлийн хоёр жил тогтвортой эрхэлсэн;
  • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн;
  • Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг хуулийн дагуу авсан;
  • Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт техник технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хүүний хувь

Төгрөг

Валют

2.1%-2.6%

1.9%-2.3%

Зээлийн хэмжээ

200 сая хүртэл /эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, үр тариа/

20 сая хүртэл /төмс, хүнсний ногоо/

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээл судалсны шимтгэл

1%

Зээлийн хураамж

Хуулийн этгээд 20,000 төгрөг, иргэн 15,000 төгрөг

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

· Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;

· Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

· Хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан болон орлого баталгаажуулах бусад баримт материал;

· Бизнес төсөл, төлөвлөгөө;

· Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;

· Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

· Холбогдох бусад баримт бичгүүд;

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН

Зээлийн батлан даалтын сан нь зээл авахад барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид авах зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргадаг. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид Капитал банкны хот, хөдөөгийн альч салбар нэгжид хандан хүсэлтээ гаргана. Нэг батлан даалтын дээд хэмжээ 250 сая төгрөг хүртэл байна.