Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн "Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээл"

Зээлийн зориулалт:

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Капитал банкны хооронд байгуулсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох үйл ажиллагааг гүйцэтгэх гэрээ”-ээр Банкинд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан (цаашид “ХЭДС” гэх)-аас байршуулсан зээлийн эх үүсвэрээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эхлэх болон өргөтгөснөөр ажлын байр бий болгох зорилгоор малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнд олгох жижиг зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Улаанбаатар хотын дүүргүүд

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү

/жилийн/

Зээлийн хугацаа

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Өргөдлийн хураамж

Сүхбаатар

Малчин хуваариа хөдөлмөр эрхлэгчдэд 5 сая төгрөг хүртэл, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнд 10 сая төгрөг хүртэл

10.2%

24 сар хүртэл

0.5%

шимтгэлгүй

Баянгол

9.6%

24 сар хүртэл

0.5%

шимтгэлгүй

Хан-Уул

9.6%

24 сар хүртэл

1.0%

шимтгэлгүй

Сонгинохайрхан

9.6%

24 сар хүртэл

1.0%

шимтгэлгүй

Орон нутаг

Зээлийн хүү

/сарын/

Зээлийн хугацаа

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Өргөдлийн хураамж

Багануур

10.2%

24 сар хүртэл

0.5%

шимтгэлгүй

Орхон

10.2%

24 сар хүртэл

1.0%

шимтгэлгүй

Дорноговь

10.2%

24 сар хүртэл

1.0%

шимтгэлгүй

Дорнод

0.80%

24 сар хүртэл

1.0%

шимтгэлгүй

Зээл хүсэгч иргэнд дараах шалгуурыг тавина:

  • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн чадамжтай байх;
  • Тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх; /оршин суугаа хаягтаа 1 жилээс дээш хугацаагаар амьдарсан, хаягийн зөрчилгүй байх, түр оршин суугч бус байх/
  • Зээл хүсэгч, түүний гэр бүлийн гишүүд нь Капитал банк болон бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх, чанаргүй зээлийн түүхгүй байх;
  • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн сургалт, түүнчлэн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд хамрагдсан байх, тодорхойлолтоор баталгаажсан байх