Хашаа байшин худалдан авах зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог: Хашаа байшин худалдан авах зориулалтаар зээлийг олгоно. Зээлдэгчийн ажил үйлчилгээний орлого орж ирэх хугацааны онцлогоос шалтгаалан гэрээгээр тохиролцсоны үндсэн дээр зээл, хүүний төлбөрийг сард 2 удаа хуваан төлж болно.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хүүний хувь

Урьдчилгаа төлбөр

Хүү, төгрөг

Урьдчилгаа төлбөр 61%≤

2.00%

Урьдчилгаа төлбөр 50-60%

2.10%

Урьдчилгаа төлбөр 50-55%

2.20%

Зээлийн хэмжээ

УБ хотод 20,0 сая хүртэл
Аймгийн төвд 10,0 сая хүртэл Суманд 3,0 сая хүртэл

Зээлийн хугацаа

60 хүртэл сар

Өргөдлийн хураамж

15000 төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэнбайх;
 • Банкны салбар, нэгж оршин буй тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх;
 • Бусад банк, ББСБ, ХЗХоршоодод хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх;
 • Зээлдэгчийн татварын дараах орлогын 60 хувь нь зээлийн сарын төлбөрт хүрэлцэж байх;
 • Хувиараа бизнес эрхлэгчид 1-ээс доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 • Одоогийн ажиллаж буй байгууллагадаа 2-оос доошгүй жил тогтвортой  ажилласан байх;

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Иргэний бичиг баримтын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсанаар;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Худалдагч этгээдтэй хийсэн хашаа байшин худалдах, худалдан авах гэрээ;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн баримт;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт. /Хамтран зээлдэгчийн хамт/;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /хамтран зээлдэгчийн хамт/;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд /худалдаа, үйлчилгээ явуулах зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, санхүүгийн тооцоолол гэх мэт;