Харилцах данс

Капитал банкинд харилцах данс нээлгэснээр танай байгууллага өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаа, төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай найдвартай гүйцэтгэх болно.Та харилцах дансаа төгрөг болон бусад валютаар нээлгэх боломжтой ба харилцах данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл, хураамж төлөхгүй.

Харилцах данс нээлгэснээрээ та дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой:

 • Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын гүйлгээ хийх
 • Бэлэн мөнгийг цүнхээр хурааж, харилцах дансанд шилжүүлэх
 • Гадаад болон дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Төрөл бүрийн валютын арилжаа
 • Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Зээл авах, түүний төлбөр тооцоог хийх
 • Бүх төрлийн чекийн төлбөр тооцоо хийх
 • Дансны үлдэгдэлд хүүг
 • Факсаар төлбөрийн баримт хүлээн авч төлбөр тооцоо хийх
 • Интернэт банкны үйлчилгээ зохицуулах

Шимтгэл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Бусад валют
Харилцах данс нээх шимтгэлгүй шимтгэлгүй шимтгэлгүй
Дансанд байх тогтвортой үлдэгдлийн доод хэмжээ 5,000 ₮ 5$ 5$-той тэнцэх бусад валют
Данснаас бэлнээр валют гаргах шимтгэлгүй 50,000$ хүртэл 0.30% ам. долларт албан ханшаар шилжүүлэн тооцно
50,001$ буюу түүнээс дээш 0.35%
Харилцах данснаас гуйвуулга хийх шимтгэлгүй шимтгэлгүй шимтгэлгүй
Харилцагчийн хүсэлтээр дансны дэлгэрэнгүй хуулга гаргаж өгөх 1 жил хүртэл-хуудасны тоогоор 100₮ Тэнцэх валют
1 жилээс дээш– 3,000 ₮
2 жилээс дээш – 6,000 ₮
Төгрөг, валютын дансдын тогтвортой үлдэгдэлд төлөх хүү 10 саяас дээш төгрөг Гэрээгээр зохицуулна.
Харилцах данс хаах 2,000₮ 2$ 2$-той тэнцэх бусад валют
Харилцагчийн хүсэлтээр архивын лавлагаа гаргаж өгөх 1 жил дотор-5,000₮
1 жилээс дээш-10,000 ₮
Нэмэлт мэдээлэл
Харилцагч аж ахуй нэгжийн данс хөтөлсний шимтгэл 500 ₮
Бэлэн мөнгөний чек/ширхэг 300 ₮
Гарын үсгийн баталгааны маягт Үнэгүй
Орлогын мэдүүлэг 100 ₮

Бүрдүүлэх материал:

 • Харилцах нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот
 • Улсын татварын албаны мэдэгдэл
 • ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж харилцах данс нээлгэсний дараа байнгын гүйлгээ хийх итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулна./
 • Дансны доод үлдэгдэл

Иргэдийн данс нээх хүсэлт татаж авах