Хадгаламжийн тооцоолуур

Манай банкны хувьд “Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-д заасны дагуу зээл болон хадгаламжийн хүүний тооцооллыг хийдэг бөгөөд Та бүхэн линк-ийн дагуу тооцоололтой танилцана уу.

Эхний орлого:
Сар бүр хийх орлого:
Жилийн хүү:  %
Хугацаа (сараар)  %