Хадгаламжийн зээл

Хадгаламжийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Тус банкинд байршилтай хугацаатай мөнгөн хадгаламж, хадгаламжийн сертификатыг барьцаалан хадгаламж эзэмшигчийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой юм. Хадгаламж эзэмшигч нь санхүүгийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжийн хугацааг цуцлахгүйгээр хадгаламжийн 90 хүртэл хувиар зээл авч болох бөгөөд зээл авсан үед хугацаат хадгаламжийн хүүг тооцуулан авах боломжийг бүрдүүлнэ. Мөн зээлийн хугацааг хадгаламжийн хугацаатай уялдуулан сунгах боломжтой.

Зээлийн нөхцөл:

Хүүний хувь

Төгрөг

Валют

Хугацаат хадгаламжийн гэрээний хүү /сар/+0.5%

Хугацаат хадгаламжийн гэрээний хүү /сар/+0.3%

Зээлийн хэмжээ

Хугацаатай хадгаламжийн үлдэгдлийн 90% хүртэл

Урьдчилсан хүүт хадгаламжийн хувьд 75%-иас хэтрэхгүй

Зээлийн хугацаа

Тухайн барьцаалсан хадгаламжийн хугацаатай ижил байх

/энгийн хугацаат хадгаламжийн хувьд 24 сараас хэтрэхгүй,

Унагалдай хадгаламжийн хувьд 12 сараас хэтрэхгүй/

Зээл үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Өргөдлийн хураамж

1,000 төгрөг

Анкетны үнэ