Хадгаламжийн данс

Хадгаламжийн данс

Капитал банкинд өөрийн байгууллагын илүүдэл мөнгөн хөрөнгийг байршуулж орлого олох боломжтой. Байгууллагын хадгаламжийг төгрөг болон бусад валютаар нээж болно. Байгууллагын хадгаламжийн хүү шимтгэл гэрээгээр зохицуулагдана.

Бүрдүүлэх материал:

ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар

Улсын татварын албаны мэдэгдэл

Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот

Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/