Хадгаламжийн данс

Капитал банкинд өөрийн байгууллагын илүүдэл мөнгөн хөрөнгийг байршуулж орлого олох боломжтой. Байгууллагын хадгаламжийг төгрөг болон бусад валютаар нээж болно. Байгууллагын хадгаламжийн хүү шимтгэл гэрээгээр зохицуулагдана.

Бүрдүүлэх материал:

ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар

Улсын татварын албаны мэдэгдэл

Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот

Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/