УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ нь тодорхой хугацаа зааж хадгалах бөгөөд хүүгийн орлогоо урьдчилан авч, санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжтой.