Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах 3 хороотой байна.

 1. Нэгдсэн эрсдэлийн удирдлагын хороо
 2. Цалин урамшуулалд нэр дэвшүүлэх хороо
 3. Аудитын хороо

1. Нэгдсэн эрсдэлийн удирдлагын хороо

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэгдсэн эрсдэлийн удирдлагын хороо нь үндсэн 3-н гишүүнээс бүрдэх ба хараат бус 1 гишүүнтэйгээр жилд 4-өөс дээш удаа хуралддаг. Нэгдсэн эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүд нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс томилогдон ажилладаг. Эрсдлийн хорооны зорилго нь банкны эрсдэлийн удирдлагын алсын харааг тодорхойлох, удирдлагын стратеги, бодлого, дүрэм журам, заавар боловсруулах, банкны үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй гол эрсдлийг үнэлэх, хэмжих, тодорхойлоход оршино.

Чиг үүрэг:

 • Эрсдэлийг тодорхойлон удирдах, бодлогыг баталж хянах
 • Гүйцэтгэх захиралд олгосон хязгаараас хэтэрсэн эрсдэлтэй гүйлгээг нягтлан үзэж зөвшөөрөл олгон дараагийн түвшинд буюу ТУЗ-ийн хурлаар батлуулахаар оруулах
 • Эрсдэлийн менежментийн талаарх гишүүдийн мэдлэгийг сайжруулах тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр бий болгох

Хорооны гишүүд:

Хорооны дарга:

 • Ш.Гоохүү / ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/

Хорооны гишүүд:

 • А.Минж / ТУЗ-ийн гишүүн/
 • А.Чинбишрэлт / ТУЗ-ийн гишүүн/

2. Цалин урамшуулалд нэр дэвшүүлэх хороо

Энэхүү хороо нь 3 гишүүнтэй байх ба гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилон ажиллуулдаг. Хороо нь хүний нөөцийн нийлүүлэлт, сургалт хөгжлийн бодлого, тогтвор суурьшил зэрэг хүний нөөцийн чиглэлээр удирдлагын багийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, батлагдсан хууль, журам заавар болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмж чиглэлийн биелэлтийг хангуулна.

Чиг үүрэг:

 • Удирдах ажилтан, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа
 • Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах
 • Удирдах ажилтны ажлыг үнэлэх
 • Хүний нөөцийн хөгжил, цалин урамшууллын бодлого
 • Удирдах ажилтны залгамж халааг бүрдүүлэх

Хорооны гишүүд:

Хорооны дарга

 • Т.Болормаа /ТУЗ-ийн гишүүн/

Хорооны гишүүд

 • Ш.Гоохүү /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/
 • А.Минж / ТУЗ-ийн гишүүн/

3. Аудитын хороо

Аудитын хорооны гол зорилго нь банкны санхүүгийн тайлагнал, дотоод хяналтын системийн зохистой тогтолцоог бэхжүүлж мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, дотоод болон хөндлөнгийн аудитын хараат бус байдлыг баталгаажуулах, дэмжлэг үзүүлэх, аудитын үйл ажиллагаа, холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, ТУЗ-ийн гишүүд, банкны гүйцэтгэх удирдлага, дотоод болон хөндлөнгийн аудиторын хамтын ажиллагааг сайжруулахад оршино. Аудитын хороо нь үндсэн 3-н гишүүнээс бүрдэнэ. Хорооны гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс томилно.

Чиг үүрэг:

 • Санхүүгийн тайлагнал болон мэдээллээр хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Компанийн засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Хяналт болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Бодлого, хууль журамтай нийцэж байгаа байдал болон ёс зүйг хянах
 • Дотоод аудитын нэгжийг хянах

Хорооны гишүүд:

Хорооны дарга

 • П.Сүхбаатар /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/

Хорооны гишүүд

 • Б. Насанбаяр /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Ш.Гоохүү /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/