Тэтгэврийн зээл

Тэтгэврийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Тэтгэвэр авагчийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилгоор банкаар дамжуулан тэтгэвэр, тэтгэмжээ авдаг иргэдэд зориулан олгох зээл юм. Уг зээлийг 2 удаа сунгах замаар зээл олгох боломжтой бөгөөд зээлийн асуудлыг нэг өдрийн дотор шийдвэрлэх бүрэн боломжтой.

Зээлийн нөхцөл:

Хүүний хувь

УБ хот

Орон нутаг

1.5%

1.5%

Зээлийн хэмжээ

18 хүртэл сарын тэтгэвэртэй тэнцэх

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл Шимтгэлгүй

Зээл хүсэгчид тавих шалгуур:

  • Зээл хүсэгч нь Нийгмийн даатгалын газарт тэтгэвэр авагч гэж бүртгэгдсэн байх;
  • Банкаар дамжуулан сар бүр тэтгэвэр авдаг байх;
  • Тэтгэврийн дэвтэр нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад барьцаалагдаагүй байх;
  • Эрх зүйн чадамжтай байх;