Тэтгэврийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Тэтгэвэр авагчийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилгоор банкаар дамжуулан тэтгэвэр, тэтгэмжээ авдаг иргэдэд зориулан олгох зээл юм. Уг зээлийг 2 удаа сунгах замаар зээл олгох боломжтой бөгөөд зээлийн асуудлыг нэг өдрийн дотор шийдвэрлэх бүрэн боломжтой.

Зээлийн нөхцөл:


Банкны эх үүсвэрээр олгох

НДСангийн эх үүсвэрээр олгох

Хүүний хувь

Жилийн 18%

Жилийн 10%

Зээлийн хэмжээ

18 хүртэлх сарын тэтгэвэртэй тэнцэх хэмжээтэй буюу 10,0 сая төгрөг хүртэл.

Зээлийн сар бүрийн эргэн төлөлтийн зээл хүүний нийлбэр дүн нь нэг сарын тэтгэврийн 70 хувиас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа

18 сар /зээл ашиглах нийт хугацаа 48 сараас хэтрэхгүй/

12 сар /зээл ашиглах нийт хугацаа 48 сараас хэтрэхгүй/

/Зээлийн үлдэгдэлд хамаарах хугацаа 6 сар буюу түүнээс их тохиолдолд заавал хамтран үүрэг гүйцэтгэгч шаардана. /

Зээл судалсны шимтгэл

Шимтгэлгүй

Өргөдлийн хураамж

100 төгрөг

ХураамжгүйЗээл хүсэгчид тавих шалгуур:

  • Зээл хүсэгч нь Нийгмийн даатгалын газарт тэтгэвэр авагч гэж бүртгэгдсэн байх;
  • Банкаар дамжуулан сар бүр тэтгэвэр авдаг байх;
  • Тэтгэврийн дэвтэр нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад барьцаалагдаагүй байх;
  • Эрх зүйн чадамжтай байх;