Тодорхойлолт гаргах

Харилцагчдад тодорхойлолт гаргаж өгөх үйлчилгээ

Мэдээлэл, лавлагаа
Харилцагчдад тодорхойлолт гаргаж өгөхөд Байгууллага 3,500 төг
Иргэд 2,500 төг
Харилцагч байгууллагын тухай дэлгэрэнгүй тодорхойлолт гаргаж өгөхөд 5,000 төг
Албан бланкин дээр зээл, зээлийн хүүгийн өргүй тухай тодорхойлолт гаргахад Байгууллага 3,500 төг
Иргэд 3,000 төг