Тогтвортой амьжиргаа II төсөл


Төслийн нэр: Дэлхийн Банкны санхүүжилттай “Тогтвортой Амжиргаа II төсөл”

Төслийн зорилго: Бага болон дунд орлоготой өрх, иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлж, чадавхийг дээшлүүлэх

Төслийн хамрах хүрээ: Хөвсгөл, Орхон, Архангай, Өмнөговь, Дархан, Ховд аймгууд Багануур дүүрэг

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ:

Зээлийн хэмжээ: 100.000-10.000.000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 1-36 сар

Зээлийн хүү: 1.0-2.2%