Сурагч карт

Таны хүүхдийг бэлэн мөнгөний эрсдэлээс сэргийлэх, санхүүгийн боловсон хэрэглээг бага наснаас нь төлөвшүүлэхэд Капитал банкны Сурагч карт тусална. Сурагч картыг хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрлөөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдэд олгох ба өдрийн зарцуулалтын хэмжээг хууль ёсны төлөөлөгч тогтооно.

Сурагч картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Сурагч карт

6,000₮

6,000₮

3 жил

1000₮

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Картын гүйлгээний тоолуурын лимит


1

Бэлэн мөнгө авах гүйлгээний тоо

202

АТМ-аас нэг удаа гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ

Карт хүлээн авагч банкны АТМ-ын мөнгө бэлтгэж багцлах чадамжаас хамаарна. Манай банкны АТМ-ээс нэг удаадаа 25 ширхэг дэвсгэрт багцлах боломжтой. Жнь: АТМ-дзөвхөн 20,000-тын дэвсгэрт байна гэж үзвэл 20,000₮ х 25ширхэг=500’000₮-ыг АТМ багцлах боломжой юм.3

Худалдан авалт хийх гүйлгээний тоо

404

Картын ПИН код шалгах тоолуур

3

Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит


5

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

3,000,000₮6

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

3,000,000₮7

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

3,000,000₮Картын үйлчилгээний шимтгэл:

Гүйлгээний төрөл

Банк

₮ карт (₮)

1

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

Капитал банк /Өөрийн/

100₮

Дотоодын бусад банк

500₮

2

Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах

Капитал банк /Өөрийн/

150₮

Дотоодын бусад банк

500₮

3

АТМ-аас дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк /Өөрийн/

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

4

Салбар, ТТ-өөс дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк /Өөрийн/

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

5

АТМ ашиглан картнаас картруу мөнгө шилжүүлэх

Капитал банк /Өөрийн/

100₮

6

АТМ ашиглан картын нууц дугаар солих, шинээр авах /PIN, iPIN/

Капитал банк /Өөрийн/

1000₮

7

АТМ ашиглан картаар хийгдсэн сүүлийн 11 гүйлгээний хуулга авах

Капитал банк /Өөрийн/

100₮