Оюутан сурагчдын “Капитал” хадгаламж

Ирээдүйн хуримтлал үүсгэх зорилгоор оюутан, сурагчдын нэр дээр нээсэн хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн байна.

Төгрөг MNT

Хугацаа

Жилийн хүү

3 сар

11.1%

6 сар

13.2%

12 сар

15.6%

24 сар

16.0%

Дансны доод үлдэгдэл

MNT 5,000

Хүү тооцох аргачлал

Хугацааны эцэст хүүг нэг удаа дансанд олгох буюу энгийн аргаар тооцох.

Гэрээний хугацаанд орлого нэмж авах боломжтой эсэх

Боломжтой

Бууруулсан хүү

Хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар тооцно.