Орон сууцны хадгаламжийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Орон сууцны хадгаламжийн хугацааны эцэст хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох орон сууцны зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Хадгаламжийн хугацааны ангилал

Харилцагчид үзүүлэх зээлийн хөнгөлөлттэй нөхцөл

Зээлийн хүүний хувьд: Банкны өөрийн эх үүсвэрээр олгож буй орон сууцны зээлийн бүтээгдэхүүний тухайн үед мөрдөгдөж байгаа нөхцлөөс дараах байдлаар хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Урьдчилгаа төлбөрийн хувьд

3-6 сар

Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.01% бууруулна

30%

7-9 сар

Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.05%

10-12 сар

Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.08%

25%

13-24 сар

Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.1%

20%

25-36 сар

Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.15%

Хуримтлалын дүнг урьдчилгаа төлбөр гэж тооцно.