Орон сууцны ипотекийн зээл

Орон сууцны ипотекийн зээл

Төслийн нэр: Капитал банк, Монгол банк, Монголын ипотекийн корпораци “Орон сууцны ипотекийн зээл”

Төслийн зорилго: Бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ:

Зээлийн хүү: 8% (-1%,+1%)

Урьдчилгаа төлбөр: 30%-иас доошгүй

Зээлийн хугацаа: 20 жил хүртэл