Орон сууцны ипотекийн зээл

Төслийн нэр: Капитал банк, Монгол банк, Монголын ипотекийн корпораци “Орон сууцны ипотекийн зээл”

Төслийн зорилго: Бага дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах

Зээлийн зориулалт:

Улсын комисс ашиглалтад хүлээн авсан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээгээр баталгаажсан орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Хүүний хувь

Жилийн 8%

Урьдчилгаа төлбөр

Урьдчилгаа төлбөр нь худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна. (Зээл хүсэгч өөрийн өмчлөлд байгаа хуучин орон сууцыг барьцаа болгон орон сууцны ипотекийн зээл авч дэд хөтөлбөрийн хүрээнд олгох орон сууцны ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг төлж болно. Энэ тохиолдолд өмчлөх эрх нь тухайн харилцагчийн нэр дээр худалдах, худалдан авах гэрээгээр шилжсэн орон сууцыг урьдчилгаа төлбөрт авна. Хэрэв орон сууцны өмчлөх эрх нь зээл хүсэгчийн нэр дээр бэлэглэлийн гэрээгээр шилжсэн бөгөөд бэлэглэлийн гэрээ байгуулснаас хойш 6 жил 1 хоног өнгөрсөн бол урьдчилгаа төлбөрт авч болно.);

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээлээр худалдан авах орон сууцны талбайн хэмжээ

80 м.кв-аас ихгүй

Зээл үнэлгээний харьцаа

70 хувиас дээшгүй

Өр, орлогын харьцаа

Сар бүрийн зээл хүүний төлбөр өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй

Зээл судалсны шимтгэл

Олгосон зээлийн 1 хувь

Өргөдлийн хураамж

Өргөдлийн хураамж-10 000 төгрөг,

Анкетны үнэ 5 000 төгрөг

Үндсэн зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх;
 • Банкны салбар, нэгж оршин буй тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх;
 • Сүүлийн 1 жилээс доошгүй хугацаанд төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа, цаашид тогтвортой ажиллах үндсэн ажилтан;
 • Хувиараа бизнес эрхлэгч бол сүүлийн 1 жилээс дээш хугацаанд тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой эрхэлсэн, үйл ажиллагааны орлого баримтаар баталгаажсан байх;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;
 • Өрхийн гишүүний аль нэг нь “Төрийн албан хаагчийн 4 000”, “Иргэдийг жилийн 6%-ийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах хөтөлбөр”-ийн дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болох бөгөөд зээлдэгчийн бүх зээлийн төлбөрийг өрийн дүнд оруулан тооцсон байх;
 • Өрхийн өр, орлогын харьцаа татварын өмнөх орлогын 45 хувиас ихгүй байх;
 • Тэтгэврийн наснаас өмнө зээл хүүний төлбөрийг бүрэн барагдуулах боломжтой байх.
 • Банк санхүүгийн байгууллагад төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй

Хамтран зээлдэгчид тавих шаардлага:

 • Хамтран зээл хүсэгч нь зээл хүсэгчийн гэр бүлийн гишүүн байх бөгөөд тухайн зээлийн зээл, хүүний төлбөрийг хамтран төлөх санхүүгийн чадвартай байх./Гэр бүлийн гишүүн гэдэгт эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, төрсөн ах, эгч хамаарна
 • Үндсэн зээлдэгчид тавигдах бусад шаардлагууд мөн хамаарна.


ОРОН СУУЦНЫ ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН ДАХИН САНХҮҮЖИЛТ

Өмнө олгосон орон сууцны зээлийг шинэ нөхцөлтэй зээлд шилжүүлэх үйл ажиллагаа.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Орон сууцны зээл авсан зээлдэгчийн зээлийн нөхцөл өөрчлөх

Хүүний хувь

Жилийн 8%

Зээлийн хугацаа

Зээлийн одоогийн үлдэгдэлд хамаарах хугацаагаар тогтооно./Зээлдэгчийн хүсэлт болон барьцаа хөрөнгийн чанар ашиглалтын байдлыг харгалзан зээлийн хугацааг 360 хүртэлх сараар тогтоож болно/

Зээлээр худалдан авах орон сууцны талбайн хэмжээ

80 м.кв-аас ихгүй

Зээл үнэлгээний харьцаа

70 хувиас дээшгүй

Өр, орлогын харьцаа

Сар бүрийн зээл хүүний төлбөр өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

Шимтгэлгүй

Өргөдлийн хураамж

5,000 төгрөг

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн хэвийн эргэн төлөлттэй;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;/зээлийн хугацааг сунгаж нөхцөл өөрчлөх тохиолдолд ШШГА-ны тодорхойлолтыг шаардана./
 • Өрхийн аль нэг гишүүн нь “Төрийн албан хаагчийн 4 000”, “Иргэдийг жилийн 6%-ийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамруулах хөтөлбөр”-ийн дагуу авсан орон сууцны зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч нь банк санхүүгийн байгууллагад төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч нь амь насны даатгалд хамрагдсан байх ба зээлийн хугацаа дуустал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу даатгалд хамрагдах;
 • Орон сууцны үнийн 30.0-аас дээш хувийн урьдчилгаа төлбөр төлсөн байх
 • Худалдан авсан орон сууцанд тавигдах шаардлага:
 • Монгол улсад байршилтай, зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц;
 • Орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээтэй;
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80.0 мкв буюу түүнээс доош;
 • Эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдсан байх.

Худалдан авсан орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад байршилтай, зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц;
 • Орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээтэй;
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80.0 мкв буюу түүнээс доош;
 • Эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдсан байх.