Орон сууцны зээл

Орон сууцны зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог: Зээлдэгчээс ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр худалдан авч буй орон сууцыг нь барьцаалж зээл олгоно.

Капитал банкнаас барилгын санхүүжилт авсан аж ахуйн нэгж байгууллагын орон сууц худалдан авах тохиолдолд:

Хүүний хувь

Урьдчилгаа төлбөр

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

УБ хот

Орон нутаг

УБ хот

Орон нутаг

Урьдчилгаа төлбөр 51%≤

1,50%

1,65%

1,25%

1,35%

Урьдчилгаа төлбөр 41-50%

1,60%

1,75%

1,35%

1.45%

Урьдчилгаа төлбөр 30-40%

1,70%

1,85%

1,45%

1.55%

Зээлийн хэмжээ

Зээл олгох дээд хэмжээ 100 сая төгрөг, Орон нутагт хэмжээ 30-50 сая төгрөг

Зээлийн хугацаа

180 сар

Зах зээл дээрээс орон сууц худалдан авах тохиолдолд:

Хүүний хувь

Урьдчилгаа төлбөр

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

УБ хот

Орон нутаг

УБ хот

Орон нутаг

Урьдчилгаа төлбөр 51%≤

1,60%

1,80%

1,35%

1,50%

Урьдчилгаа төлбөр 41-50%

1,70%

1,90%

1,45%

1,60%

Урьдчилгаа төлбөр 30-40%

1,80%

2,00%

1,55%

1,70%

Зээлийн хэмжээ

Зээл олгох дээд хэмжээ 100 сая төгрөг, Орон нутагт хэмжээ 30-50 сая төгрөг

Зээлийн хугацаа

180 сар

Зээл судалсны шимтгэл

0.5%

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн байх;
 • Банкны салбар, нэгж оршин буй тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх;
 • Бусад банк, ББСБ, ХЗХоршоодод хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх;
 • Зээлдэгчийн татварын дараах орлогын 60 хувь нь зээлийн сарын төлбөрт хүрэлцэж байх;
 • Хувиараа бизнес эрхлэгчид 2-оос доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 • Одоогийн ажиллаж буй байгууллагадаа нэгээс доошгүй жил тогтвортой  ажилласан байх;
 • Нийт шаардагдах санхүүжилтийн 30-с доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Иргэний бичиг баримтын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсанаар/;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Худалдагч этгээдтэй хийсэн орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ;
 • Худалдаж авах орон сууцны эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;