Орон сууцны зээл

Зээлийн зориулалт:

Иргэдийн орон сууцны зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч, хуучин болон шинээр барьж ашиглалтанд орж буй зохих техникийн нөхцөл, чанарын шаардлагыг хангасан орон сууцыг барьцаалан олгоно.

Капитал банкнаас барилгын санхүүжилт авсан аж ахуйн нэгж байгууллагын орон сууц худалдан авах тохиолдолд:

Валют

Урьдчилгаа төлбөр

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

УБ хот

Орон нутаг

УБ хот

Орон нутаг

Хүүний хувь

Урьдчилгаа төлбөр 51%<

Жил-20.4%

/Сар 1.7%/

Жил-22.2%

/Сар 1.85%/

Жил-17.4%

/Сар 1,45%/

Жил-18.6%

/Сар 1.55%/

Урьдчилгаа төлбөр 41-50%

Жил-21.0%

/Сар 1.75%/

Жил-22.8%

/Сар 1.90%/

Жил-18.0%

/Сар 1.50%/

Жил-19.2%

/Сар 1.60%/

Урьдчилгаа төлбөр 30-40%

Жил-21.6%

/Сар 1.8%/

Жил-23.4%

/Сар 1.95%/

Жил-18.6%

/Сар 1.55%/

Жил-19.8%

/Сар 1.65%/

Зээлийн хэмжээ

УБ хотод 100 сая төгрөг, Орон нутагт 30-50 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

180 хүртэл сар

Зээл судалсаны шимтгэл

0.5%

Өргөдлийн хураамж

иргэн-15,000 төгрөг, 15 ам доллар

Нэмэлт

Амь нас барьцаа хөрөнгийн даатгалд заавал хамруулна.


Зах зээл дээрээс орон сууц худалдан авах тохиолдолд:

Валют

Урьдчилгаа төлбөр

Хүү, төгрөг

Хүү, валют

УБ хот

Орон нутаг

УБ хот

Орон нутаг

Хүүний хувь

Урьдчилгаа төлбөр 51%<

Жил-20.4%

/Сар 1.7%/

Жил-22.8%

/Сар 1.9%/

Жил-16.2%

/Сар 1.35%/

Жил-18.0%

/Сар 1.5%/

Урьдчилгаа төлбөр 41-50%

Жил-21.6%

/Сар 1.8%/

Жил-24.0%

/Сар 2.0%/

Жил-17.4%

/Сар 1.45%/

Жил-19.2%

/Сар 1.6%/

Урьдчилгаа төлбөр 30-40%

Жил-22.8%

/Сар 1.9%/

Жил-25.2%

/Сар 2.1%/

Жил-18.6%

/Сар 1.55%/

Жил-20.4%

/Сар 1.7%/

Зээлийн хэмжээ

УБ хотод 100 сая төгрөг, Орон нутагт 30-50 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

180 хүртэл сар

Зээл судалсаны шимтгэл

0.5%

Өргөдлийн хураамж

иргэн-15,000 төгрөг, 15 ам доллар

Нэмэлт

Амь нас барьцаа хөрөнгийн даатгалд заавал хамруулна.


Тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадвартай иргэний бичиг баримтын хувьд ямар нэг зөрчилгүй, тодорхой хаягтай байх; /тэтгэврийн наснаас өмнө орон сууцны зээлээ бүрэн төлж дуусах санхүүгийн чадвартай, бололцоотой байх/;
 • Банкны салбар, нэгж оршин буй тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх;
 • Зээлдэгч болон түүний гэр бүлийн бүх гишүүд бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Өрхийн өр орлогын харьцаа нь татварын дараах орлогын 60%-аас ихгүй/ Зээл хүсэгч нь хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болох бөгөөд бүхзээлийн төлбөрийг өрийн дүнд оруулан тооцно/;
 • Сүүлийн хоёр жилээс доошгүй хугацаанд хувиараа бизнес эрхэлсэн, эсвэл хуулийн этгээдэ хөдөлмөрийн гэрээгээр тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа, цаашид тогтвортой ажиллах үндсэн ажилтан;
 • Орлогын эх үүсвэр нь дансны хуулга болон бусад баримтаар нотлогдсон;
 • Худалдаж авах орон сууцны үнийн 30 хувиас доошгүй хувийн төлбөрийг банкны холбогдох дансанд байршуулсан.

Бүрдүүлэх материал:

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Иргэний бичиг баримтын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсанаар/;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Худалдагч этгээдтэй хийсэн орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ;
 • Худалдаж авах орон сууцны эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;