Органик монгол төслийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Иргэд, хуулийн этгээдийн боловсруулсан байгаль орчинд хор нөлөөгүй, байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн ашиглан, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх, үр ашигтай бизнес төслийг сонгон шалгаруулж зээлийн санхүүжилтийг олгоно.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Газар тариалан, ногооны аж ахуй, жимс жимсгэний тариалалт, бүтээгдэхүүн боловсруулалт, хүлэмжийн аж ахуй, сүү цагаан идээ, боловсруулалт, үйлдвэрлэл болон бусад байгаль орчинд ээлтэй ногоон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Хүүний хувь

12%

Зээлийн хэмжээ

1.000.000-20.000.000 хүртэл төгрөг

/Хөдөө аж ахуйн гаралтай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг иргэдэд 1.0-10.0 сая төгрөг, ААНБ, хоршоодод 20.0 сая төгрөг хүртэл/

Зээлийн хугацаа

3-24 сар;

/Хөдөө аж ахуйн гаралтай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөлд 3-12 сар, нэмүү өртөг бий болгож байгаа иргэд, ААНБ, хоршоодод 3-24 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

Нийслэлд шимтгэлгүй, хөдөө орон нутагт 0.5%

Өргөдлийн хураамж

3 000 төгрөг


Банк дараах нөхцлийг хангасан зээл хүсэгчид зээл олгоно.

  • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
  • Тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч; /оршин суугаа хаягтаа 1 жилээс дээш хугацаагаар амьдарсан, хаягийн зөрчилгүй байх/
  • Төсөл хэрэгжүүлэх иргэн нь төсвийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлдэггүй;
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүд нь Капитал банк, бусад арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүний өргүй;
  • Зээлдэгч хуулийн этгээдийг төлөөлөн зээл хүсэх эрх бүхий этгээд нь Монгол улсын иргэн;
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн;
  • Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол Монгол улсын хууль тогтоомжид заасан зохих зөвшөөрлийг авсан байх, Органик Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтанд хамрагдаж бизнес төсөл боловсруулсан байх буюу төслөө хэрэгжүүлэх практик мэдлэг чадвар, чадамж, хүсэл эрмэлзлэл, идэвх зүтгэл, итгэл үнэмшил, хариуцлагатай.