Мөнгө хураах үйлчилгээ

Мөнгө хураах үйлчилгээ


Ангилал

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ

Төрөл

Дансны доод үлдэгдэл

Шимтгэл


Улаанбаатар хотод

ААНБайгууллага

10,000

0.1%-0.2% /Гэрээгээр тохиролцох/

Иргэн

5,000

Шимтгэлгүй


Орон нутагт

ААНБайгууллага

10,000

0,05% - 0.1 %/Гэрээгээр тохиролцох/

Иргэн

5,000

Шимтгэлгүй