Ко брэнд карт

Ко брэнд карт

Ко брэнд картын хүү шимтгэлийн нөхцөл:

Утга Нөхцөл
1Картын хураамж2000₮
2Дахин захиалга1000₮
3Хугацаа сунгах1000₮
4Хүчинтэй хугацаа5 жил
5Картын доод үлдэгдэл1000₮
6Жилийн хүү3,6%
7АТМ-с 1 удаа авах бэлэн мөнгөний хэмжээ800 000₮
8АТМ-д хийгдэх өдрийн гүйлгээний тоо20
9АТМ-д хийгдэх өдрийн гүйлгээний хэмжээ2 000 000₮
10ПОС-р хийгдэх өдрийн гүйлгээний хэмжээ3 000 000₮
11ПОС-р хийгдэх гүйлгээний тоо40₮
12АТМ-с бэлэн мөнгө авах100₮
13АТМ-д үлдэгдэл шалгах60₮
14АТМ-С баримт авах60₮
15Бусад АТМ-с бэлэн мөнгө авах /Дэд банк/300₮
16Бусад АТМ-с бэлэн мөнгө авах /Бусад банкууд/500₮
17Бусад АТМ-д үлдэгдэл шалгах100₮
18Пин код сэргээх солиулах500₮