Компанийн засаглал

Компанийн засаглал нь дан ганц компанийн удирдлагаас гадна хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, бусад оролцогч талуудын хоорондын харилцан хамаарлыг багтаасан өргөн ойлголт юм. Тиймээс зохистой засаглалыг үр дүнтэй хэрэгжүүлбэл эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулагч, харилцагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж, үр ашигтай хяналтын тогтолцоо, удирдлага, эрх мэдэл, ашиг орлогын зүй зохистой зөв хуваарилалтыг бий болгож банкны үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлдөг. Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 594 тоот тушаалаар баталсан “Банкны Зохистой Удирдлагын Зарчмыг Хэрэгжүүлэх Журам”, “Банкны зохистой удирдлагын зарчмыг хэрэгжүүлэх тухай зөвлөмж”-д Капитал банк нь өөрийн үйл ажиллагааг нийцүүлэн, тайлан мэдээг тогтмол хүргүүлэн ажиллахын зэрэгцээ Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 210 тоот тогтоолоор баталсан “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-д заасан зарчим, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган Удирдлагын тогтолцоо, тэдгээрийн эрх, үүргийн зааг, ялгааг тодорхой болгон ажилладаг.Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, өмчлөл, дотоод хяналтын механизм зэрэг тус банкны бүхий л чухал асуудлын талаар үнэн зөв, цаг хугацаанд нь тухай бүр нээлттэй мэдээлэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх шатны удирдлагад тавих үр дүнтэй хяналт, хувь нийлүүлэгчид болон сонирхол нэгт бүх талуудын өмнөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өөрийн үүрэг, хариуцлагыг баталгаажуулж байна.

Зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэгч

Компанийн засаглалыг Банкны хувь нийлүүлэгч, хөрөнгө оруулагчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Банкны гүйцэтгэх удирдлага, ажилтан албан хаагчид, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн САЙН засаглалын зохистой удирдлагаар чиглүүлэхийг эрмэлздэг.Бүх талуудын оролцоо, тэгш эрхийг хангах зарчмыг хэрэгжүүлж чадсанаар харилцагчид, хөрөнгө оруулагчдын банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхэд чухал хөшүүрэг болно гэж үзэж хувь нийлүүлэгчид, харилцагчид, бусад хамтрагч нартаа ихээхэн анхаарал тавьж Банкны харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний сэтгэлд нийцэх үйлчилгээ үзүүлэхийн ач холбогдлыг өндрөөр үнэлдэг.Тэрчлэн ил тод, нээлттэй байх зарчмын хүрээнд санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүн, өмчлөлийн талаар банкны вэб сайтаар тухай бүр нээлттэй мэдээлэл явуулж, интернэтээр, утсаар, хэвлэмэл танилцуулгаар, телевиз, радиогоор мэдээллийг тогтмол хүргэж байдаг.Компанийн САЙН засаглалын зохистой удирдлагыг банкны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж нээлттэй ил тод байлгах нь капиталчууд бидний эрхэмлэн дээдэлдэг зүйл бөгөөд цаашид энэ зарчмыг тууштай баримтлан ажиллана.