Капитал банкны Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ