Капитал банкны Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

Капитал банкны Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ