Зээлийн шугамын эрх нээх

Зээлийн зориулалт:

Банк сайн харилцагчиддаа бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан тодорхой хугацаанд тогтоосон эрхийн хэмжээнд сэргээгдэх нөхцөлтэйгөөр зээлийн шугамын эрх нээнэ.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Зээлийн зарцуулалт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тохиолдолд зээлийн хүсэлтийг дэмжихгүй.

Валют

ТӨГРӨГ

ВАЛЮТ

Хүүний хувьТухайн зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцлөөр зохицуулагдана.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Өргөдлийн хураамж

Зээл судалсны шимтгэл

0-300,000,000 төгрөг хүртэл бол-0.5% (Дээд хэмжээ 300,000 төгрөг)

300,000,001 төгрөгөөс дээш бол 0.1% (Дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг)

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд -20,000 төгрөг

Иргэн -15,000 төгрөг

Нэмэлт

(Коммитмент хүү)

Зээлийн шугам нээсэн эрхийн ашиглаагүй үлдэгдлээс 0.3%-аар тооцож сард 1 удаа үйлчилгээний хураамж авна.

Банк дараах нөхцлийг хангасан зээл хүсэгчид зээл олгоно.

Холбогдох зээлийн бүтээгдэхүүний журамд заасан шаардлагыг хангаж зээл олгохоор шийдвэлэгдсэн эсхүл манай банкинд зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй;

Зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээл нь хугацаа хэтэрч байгаагүй;

Çүүлийн 2 жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явí òóðøëàãàòàé, òóõàéí ¿éë àæèëëàãààã ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºëòýé áàéõ;

Банкнаас 3-ààñ äîîøã¿é óäàà çýýë авч зээл, зээлийн хүүг хугацаанд нь төлж байсан зээлийн түүх сайтай, зээлийг зориулалтын дагуу үр ашигтай ашигласан байх;

Жилийн нийт мөнгөн эргэлтийн 60-аас доошгүй хувь нь Капитал банк дахь дансаар хийгддэг байх;

Тус банкин дахь харилцах дансны сарын эргэлт нь олгох зээлийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй байх;

Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй өр зээлгүй байх.