Зээлийн тооцоолуур

Манай банкны хувьд “Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-д заасны дагуу зээл болон хадгаламжийн хүүний тооцооллыг хийдэг бөгөөд Та бүхэн линк-ийн дагуу тооцоололтой танилцана уу.

Зээлийн хэмжээ:
Down payment:  %
Зээлийн хүү (%): (Сарын 2% бол жилийн 24%)  %
Зээл төлөлтийн хугацаа (сараар):