Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан

Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан


Төслийн нэр: ХЯ-ны “Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан”-гийн төслийн зээл

Төслийн зорилго: Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг өргөтгөх

Төслийн хамрах хүрээ: Орон даяар

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ:

1.      Том зээл

Зээлийн хэмжээ: ТСШКомиссоос дэмжигдсэн дүн

Зээлийн хүү /жилийн/: 7.0% /төгрөг/

Зээлийн хугацаа: 5 жил хүртэл

Yндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа: Доод тал нь 1 жил

2.      Жижиг зээл:

Зээлийн хэмжээ:

·         Улаанбаатар хотод 200,000,000 төгрөг хүртэл

·         Орон нутагт 100,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /жилийн/: 7% /төгрөг/

Зээлийн хугацаа: 5 жил хүртэл

Төслийн нэр: ХЯ-ны “Ноос, ноолуурын үйлдвэрийг хөгжүүлэх” төслийн зээл

Төслийн зорилго: Ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дэмжих

Төслийн хамрах хүрээ: Орон даяар

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ:

Зээлийн хэмжээ: ТСШКомиссоос дэмжигдсэн дүн

Зээлийн хүү /жилийн/: 7.0% /төгрөг/

Зээлийн хугацаа: 5 жил хүртэл

Yндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа: Доод тал нь 1 жил