Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах төслийн зээл

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах төслийн зээл

Бүтээгдэхүүний зорилго: Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр энэхүү зээлийг олгож байгаа бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, төсөл хэрэгжүүлэх буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Зээлийн хэмжээ

10,000 - 600,000 ам.доллар ба түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг хүртэл

Хүүний хувь

6 сар тутам хувьсах хүүтэй байна. Жилийн төгрөг-7%, ам.доллар-5.3%

Зээлийн хугацаа

36-120 хүртэл сар

Үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа

1-3 жил хүртэл

Өргөдлийн хураамж

20,000 төгрөг

Зээлийн судалсны шимтгэл

0.1%-0.5%

Зээлийн ерөнхий шаардлага

ü Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага байх;

ü Хувийн өмч давамгайлсан (>=51%) аж ахуйн нэгж байгууллага байх;

ü Төслийн нийт санхүүжилтийн 20 хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх;

ü Хөрөнгө оруулалтын өгөөж 13%-иас доошгүй байх;

ü Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй муу зээлийн түүхгүй байх;

ü Үндсэн ажилчдын тоо 299 ба түүнээс бага байх;

ü Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийлгэх ба шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх.

Бүрдүүлэх материал

ü Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;

ü Зээлийн төсөл;

ü Төсөлд хийлгэсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;

ü Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан;

ü Орлого баталгаажуулах баримт материал;

ü Бизнесийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл лиценз;

ü Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа;

ü Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

ü Бусад банк санхүүгийн байгууллагаас авч байсан сүүлийн зээлийн түүх, холбогдох материалууд;

ü Зээлээр санхүүжүүлэх эд хөрөнгөтэй холбоотой гэрээ хэлцлүүд;

ü Холбогдох бусад баримт бичгүүд.

Зээлийн батлан даалтын сан

Зээлийн батлан даалтын сан нь зээл авахад барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид авах зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргадаг. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид Капитал банкны хот, хөдөөгийн альч салбар нэгжид хандан хүсэлтээ гаргана. Нэг батлан даалтын дээд хэмжээ 250 сая төгрөг хүртэл байна.