Жижиг дунд бизнесийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагаандаа хөрөнгө оруулалт хийх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Зээлийн зарцуулалт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тохиолдолд зээлийн хүсэлтийг дэмжихгүй.

Валют

ТӨГРӨГ

ВАЛЮТ

Хүүний хувь

Бизнес эрхлэх тохиолдолд

Жил 22.8-27.6%

/Сар 1.9-2.3%/

Жил 21.6-26.4%

/Сар 1.8-2.2%/

Үйлдвэрлэл эрхлэх тохиололд

Жил 24.0-26.4%

/Сар 2.0-2.2%/

УБ хот

Жил 19.2-22.8%

/Сар 1.6-1.9%/

Орон нутаг

Жил 22.8-28.8%

/Сар 1.9-2.4%/

Зээлийн хэмжээ

Өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл

Зээлийн хугацаа

36 хүртэл сар

Зээл судалсаны шимтгэл

Бизнес эрхлэх тохиолдолд

1.0%,

шимтгэлийн дээд хэмжээ-10,000,000.00 төгрөг

Үйлдвэрлэл эрхлэх тохиололд

0.5%,

шимтгэлийн дээд хэмжээ-10,000,000.00 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд -20,000 төгрөг

Иргэн -15,000 төгрөг

Банк дараах нөхцлийг хангасан зээл хүсэгчид зээл олгоно.

 • Зээл хүсэгч иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөн зээл хүсэх эрх бүхий этгээд нь Монгол Улсын иргэн;
 • Бизнесийн тогтмол орлоготой;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой эрхэлсэн, эрхлэх гэж байгаа;
 • Зээл хүсэгч банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн;
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасан зохих зөвшөөрлийг авсан;
 • Сар бүр төлөх зээлийн төлбөр нь бизнесийн болон өрхийн нийт орлогын 60 хувиас хэтрэхгүй;
 • Зохих стандарт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт техник, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн;
 • Импортыг орлох, экспортод чиглэсэн бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл эрхэлдэг

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;
 • Хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан болон орлого баталгаажуулах бусад баримт материал;
 • Бизнес төсөл, төлөвлөгөө;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
 • Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Холбогдох бусад баримт бичгүүд;