Дотоод гуйвуулга

Та Капитал банкны дотоод мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг сонгосноор Капитал банк болон бусад банкны аль ч салбарт мөнгө гуйвуулах, мөн хүлээн авах боломжтой.
Капитал банкны салбаруудаас дотоодод мөнгө гуйвуулахад дараах шимтгэлийг төлнө.


Үйлчилгээ

Төрөл

Шимтгэл

1.

Дотоодод хийгдэх төгрөгийн гуйвуулга шилжүүлэг

100,000 төгрөг хүртэл

500 төг

1,000,001-1,000,000 төгрөг хүртэл

1,000 төг

1 сая төгрөгнөөс дээш

0,1 хувь

2.

Дотоодод хийгдэх валютын гуйвуулга, шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй

0,25% /Доод хэмжээ 1 ам доллартой тэнцэг төгрөг/

3.

Гуйвуулагчийн хүсэлтээр буцаан татах, мэдээлэл засвар оруулахад

1,000 төгрөг

Мөнгө угаалт болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны эсрэг хууль, тогтоомжиийн дагуу төлбөр гуйвуулагч болон хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй хаяг, утасны дугаарыг бичих шаардлагатай.