Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

Манай Банк нь Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2014.01.29-ний өдрийн 21 тоот тогтоолоор авч орон даяар байрлах өөрийн салбар нэгжээрээ дамжуулан дааатгалын бүтээгдэхүүнийг зуучлан борлуулж байна.

Хамтарч ажилладаг даатгалын компианууд:

  • Соёмбо даатгал ХХК
  • Практикал даатгал ХХК
  • Хаан даатгал ХХК
  • Монгол даатгал ХХК

1. Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал нь бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгөнд өөрийн болон бусдын буруугаас учирч болзошгүй эрсдэлийг хаах зорилготой.

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Хаан


%

Даатгалын хамгаалалт


Даатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Орон сууц

0.12%

Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехник, усны эрсдэл


Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлХашаа байшин

0.25%

Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл


Сантехник, усны эрсдэл


Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл


Цахилгаан хэрэгсэл


Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл


Сантехник, усны эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлТавилга, эд хогшил


Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехник, усны эрсдэл


Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлХувийн сууц/хаус/

0.20%

Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл


Сантехник, усны эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлҮйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай объект

0.45%

Байгалийн эрсдэл


Галын эрсдэл


Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехник, усны эрсдэл


Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл
ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Монгол%

Даатгалын хамгаалалтДаатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Орон сууц

0.11%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехникийнэрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

Ахуйн эрсдэлХашаа байшин

0.20%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлАхуйн эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлЦахилгаан хэрэгсэл

0.80%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехникийнэрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлАхуйн эрсдэлХулгай дээрмийн эрсдэлТавилга, эд хогшил

0.40%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехникийнэрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлАхуйн эрсдэлХулгай дээрмийн эрсдэлХувийн сууц/хаус/

0.20%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехникийнэрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлАхуйн эрсдэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Соёмбо%

Даатгалын хамгаалалтДаатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Орон сууц

0.12%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл

Сантехник, усны эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

Хашаа байшин

0.20%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехник, усны эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэлЦахилгаан хэрэгсэл

0.50%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэлСантехник, усны эрсдэл

Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

Тавилга, эд хогшил

0.40%

Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл

Сантехник, усны эрсдэлГуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Практикал

%

Даатгалын хамгаалалт

Даатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн

Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Орон сууц

0.10%

Байгалийн эрсдэл

Галын эрсдэл

Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл

Сантехник, усны эрсдэл

Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

Ахуйн эрсдэл

Хулгай, дээрмийн сэдлээр хохирол учруулах эрсдэл

2. Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамрагдсанаар замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед зам тээврийн осол гаргах, зогсоол дээр байх үед үүссэн хохиролд нөхөн төлбөр авах болно.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Соёмбо

Монгол

Хаан

Сонголт 1

Сонголт 2

Сонголт 3

Сонголт 1

Сонголт 2

Сонголт 3

В ангилал

С ангилал

D ангилал


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/


0.80%

1.40%

3.00%

0.80%

1.20%

3.00%

1.60%

1.80%

1.80%


Даатгалын үнэлгээ


Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн

Даатгалын хамгаалалтууд

Байгалийн эрсдэл

-

-

-

+

+

+

+

+

+


Галын эрсдэл

-

-

-

-

-

+

+

+

+


Сантехник, усны эрсдэл

-

-

-

-

+

+

-

-

-


Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл

-

-

-

-

-

-

+

+

+


Зогсоолд байх үеийн эрсдэл

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

-

+

+

-

+

+

-

-

-


Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл

-

+

+

-

-

+

-

-

-


Дугуйн эрсдэл

-

-

-

-

-

+

-

-

-


Хулгай, дээрмийн эрсдэл

-

-

+

-

-

+

-

-

-


Шилний хохирол

-

-

-

-

-

-

+

-

-


Дуудлагын үйлчилгээ

+

+

+

+

+

+

-

-

-


Утсаар зөвлөгөө өгөх

+

+

+

+

+

+

-

-

-


3. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал нь жолооч замын хөдөлгөөн оролцохдоо бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулж болох эрсдэлээс хамгаалах зорилготой юм.

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Монгол

Соёмбо


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр үржүүлэн нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.
• “А” ангилал – 12 500 төгрөг
• “В” ангилал – 33 000 төгрөг
• “С” ангилал – 42 500 төгрөг
• “Д” ангилал – 53 000 төгрөг
• “Механизм” ангилал – 12 500төгрөг


Даатгалын үнэлгээ

• “А” ангилал – 5 сая төгрөг
• “В” ангилал – 5 сая төгрөг
• “С “ ангилал – 10 сая төгрөг
• “Д” ангилал – 10 сая төгрөг
• “Механизм” ангилал– 5 сая төгрөг


Даатгалын хамгаалалтууд

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцохдоо бусдын:
1. Амь нас
2. Эрүүл мэнд
3. Эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан бол даатгалын компани нь даатгуулагчийн өмнөөс гуравдагч талд учирсан хохирлыг барагдуулна.

4. Тоног төхөөрөмжийн даатгал

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ

Соёмбо

Монгол

Хаан

Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Суурилуулдаг тоног төхөөрөмжA

0.40%

0.50%

0.45%

Суурилуулдаггүй тоног төхөөрөмж B

0.45%

0.60%

0.50%

Даатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн


Даатгалын хамгаалалтууд

Байгалийн эрсдэл

+

+

+

Галын эрсдэл

+

+

+

Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл

+

+

+

Сантехник, усны эрсдэл

+

+

+

Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

-

+

-

Тээвэрлэх болон буулгах, суурилуулах үеийн эрсдэл

+

-

-

Хулгай дээрмийн эрсдэл

-

+

-

Операторын буруугаас гарсан аливаа хохирол

+

-

-

5. Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Соёмбо

Монгол

Хаан

Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл А
Машин механизм В

0.70%

0.60%

0.50%

Даатгалын үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ буюу худалдах худалдан авах дүн


Даатгалын хамгаалалтууд

Байгалийн эрсдэл

+

+

+

Галын эрсдэл

+

+

+

Сантехник, усны эрсдэл

+

-

-

Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

+

+

+

Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл

+

-

-

Зогсоолд байх үеийн эрсдэл

-

+

-

Гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл

-

+

+

Ашиглалтын үеийн эрсдэл

+

-

+

Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл

-

-

-

Хулгай дээрмийн эрсдэл

-

+

-

Гэнэтийн эвдрэл гэмтэл

-

+

-


6. Цалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Практикал даатгалДаатгалын хураамжийн хувь

1-12 сар

0.5%


13-24 сар

0.7%


25-36 сар

1.0%


Даатгалын үнэлгээ

Зээлийн үлдэгдэл дүн


7. Ипотекийн зээлийн даатгал

ЗЭЭЛДЭГЧИЙН ЭРСДЭЛ, АМЬ НАС, ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Практикал

Монгол

Соёмбо

Хаан


Даатгалын хураамжийн хувь
/1 жил/

Ипотекийн зээлийн зээлдэгчийн эрсдэлийн даатгал /Зөвхөн орон сууцны ипотекийн зээлдэгчийг энэ даатгалаар даатгана/ А

0.14%

0.11%

0.12%

0.12%


Зээлдэгчийн амь нас, гэнэтийн ослын даатгал /Орон сууцны ипотекийн зээлээс бусад зээлийн зээлдэгчийг энэ даатгалаар даатгана/ В

-

1.1%

0.12%

-


Даатгалын үнэлгээДаатгалын хамгаалалтууд

Гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах

+

+

+

+


Гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлийн улмаас амь насаа алдах

-

+(В)

+

-


Өвчний улмаас амь насаа алдах

-

+ (В)

-

-


Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах

+

+

+

+


Гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах

+

+ (В)

+

-


Өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах

+

+(В)

-

-