Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх хороод

Гүйцэтгэх захирлын харъяанд дараах 4 хороо хамаарна. Үүнд:

  • Эрсдэлийн удирдлагын хороо
  • Зээлийн хороод
  • Актив пассивын удирдлагын хороо
  • Удирдлагын хороо

1. Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх эрсдэлийн удирдлагын хороогоор банкны эрсдэлийн үнэлгээ, гол эрсдэлийн стресс тестийн үр дүн, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хязгаарыг хэлэлцэн тогтоохын зэрэгцээгээр банкны эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой журам журмыг хэлэлцэн батална. Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь үндсэн 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд хорооны гишүүдийг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батална.

2. Зээлийн хороод

Зээлийн хороодын зорилго нь зээлийн ажилтны боловсруулсан зээлийн судалгаа, шинжилгээ, баримт бичгийг бүрдэлд хяналт тавих, зээлийн зориулалт, барьцаа хөрөнгийн хүрэлцээ, зээл хүсэгчийн эрсдэлийн хянаж зээлийн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэх, зээлийн багцын чанар, зээлийн бодлого, журмын үр ашигт байдал хяналт тавихад оршино.

Зээлийн шийдвэрлэх эрх хэмжээнээс хамааран дараах 4 хороогоор зээлийг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

  • Зээлийн үндсэн хороо
  • Зээлийн дэд хороо
  • Салбарын зээлийн дэд хороо
  • Тооцооны төвийн зээлийн дэд хороо.

3. Актив пассивын удирдлагын хороо

4. Удирдлагын хороо зэрэг болно.