Гэр бүлийн ахуйн хэрэглээний зээл

Зээлийн зориулалт:

Иргэдийн ахуйн хэрэглээнд зориулж олгоно.

Зээлийн нөхцөл10.0pt;font-family:" lang="MN">:

Валют

ТӨГРӨГ

ВАЛЮТ

Хүүний хувь

Жилийн -26.4%-31.2%

/Сарын 2.2%-2.6%/

Жилийн - 25.2%-28.8%

/Сарын 2.1%-2.4%/

Зээлийн хэмжээ

15,0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

1%

Шимтгэлийн дээд хэмжээ 100,000 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

Иргэн -10,000 төгрөг

Банк дараах нөхцлийг хангасан зээл хүсэгчид зээл олгоно.

  • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадвар, чадамжтай;
  • Орлогын тогтмол эх үүсвэртэй;
  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилладаг тохиолдолд 1-ээс доошгүй жилийн хугацаандүндсэнажилтнаар ажилласан, цалингийн тогтмол орлоготой;
  • Хувийн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол 1-ээс доошгүй жил тогтвортой эрхэлсэн дадлага туршлагатай;
  • Өрхийн насанд хүрсэн, орлого олдог гишүүд энэхүү зээлийн хамтран зээлдэгч байх;
  • Зээл хүсэгч, хамтран зээл хүсэгч, зээл хүсэгчийн гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүд хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй байж болох бөгөөд тэдгээрийн бүх зээлийн төлбөрийг өрийн дүнд оруулан тооцох ба өрхийн өр, орлогын харьцаа 60 хувиас хэтрэхгүй байх.