Гэр ахуйн тавилга, цахилгаан болон электрон барааны лизингийн зээл

Гэр ахуйн тавилга, цахилгаан болон электрон барааны лизингийн зээл

Зээлийн зориулалт

Таны өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор цахилгаан болон электрон бараа худалдан авахад зориулан олгоно. Худалдан авч байгаа цахилгаан болон электрон бараа нь зээлийн барьцаа хөрөнгө болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

 

Зээлийн хэмжээ

Хүү

Хүү, валют

УБ хот

Орон нутаг

Хүүний хувь, зээлийн хэмжээ

2 сая төгрөг хүртэл

2.2-2.4%

1.8%-2.2%

1.9%-2.3%

2 сая төгрөгөөс дээш

2.2%-2.4%

1.8%-2.2%

1.9%-2.3%

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Зээлдэгчээс олгосон зээлийн үнийн дүнгийн 1%

Бэлтгэн нийлүүлэгчээс 1%

Нэмэлт мэдээлэл

Урьдчилгаа төлбөр:1.0 сая төгрөг хүртэл 10%

Урьдчилгаа төлбөр:1.0 сая төгрөгөөс дээш 30%

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Цахим үнэмлэх (эх хувиараа эсхүл нотариатаар баталгаажсан хуулбар);
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Цалингийн орлоготой бол цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, дансны хуулга гэх мэт/
 • Бизнесийн орлоготой бол санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Урьдчилгаа төлбөр тушаасан баримт;
 • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх;
 • Зээл хүсэгч бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга, тодорхойлолт;
 • Бусад.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

 • Цалингийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны нийт цэвэр орлогын 60 хүртэл хувиар сар бүрийн зээл, хүүний төлбөрөө бүрэн төлөх боломжтой;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 1 жилээс доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай, үндсэн ажилтнаар ажиллаж байгаа болон цаашид ажиллах боломжтой;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийн үйл ажиллагаагаа сүүлийн 1 жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн туршлагатай;
 • Зээл хүсэгч, хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой;
 • Бусад