Бусад үйлчилгээ

1.Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ:

Үйлчилгээний тодорхойлолт: Тогтоосон хугацаанд, тогтмол дүнгээр, харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм. Тус үйлчилгээний онцлог нь зөвхөн Капитал банкны данс хооронд гүйлгээ хийгдэх бөгөөд тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлөх, хуримтлалаа тогтмол дүнгээр нэмэгдүүлэх, төлбөрийн тухай мэдээллийг мессежээр хүлээн авах боломжтой.

Үйлчилгээ

Шимтгэл

Бүртгэлийн хураамж

Шимтгэлгүй

Гүйлгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй

Хүсэлтийг цуцлах, өөрчлөлт оруулах

Шимтгэлгүй

2. СВИП үйлчилгээ:

Үйлчилгээний тодорхойлолт: Харилцагчийн борлуулалт, үйлчилгээний салбар нэгжүүдийн орлогыг Капитал банкны онлайн салбаруудын дансанд түр байршуулж, тухайн өдөрт нь нэгдсэн төв дансанд нь автоматаар төвлөрүүлэх үйлчилгээ юм. Тус үйлчилгээний онцлог нь зөвхөн Капитал банкны данс хооронд гүйлгээ хийгдэх бөгөөд хот хөдөөд салбар нэгж, борлуулалтын сүлжээ бүхий бизнесийн орлогыг төвлөрүүлэх болон олон салбар нэгжтэй байгууллагуудад тохиромжтой.

Үйлчилгээ

Шимтгэл

Үйлчилгээнд бүртгэх, цуцлах

Шимтгэлгүй

Засварлах өөрчлөлт оруулах

Гүйлгээний шимтгэл:

Иргэний данснаас

Байгууллагын данснаас

100 төг

200 төг

3. Мэдээлэл лавлагаа:

Үйлчилгээ

Төрөл

Шимтгэл

Харилцагчийн хүсэлтээр дансны дэлгэрэнгүй хуулга гаргаж өгөх

Тухайн өдрийн хуулга

Үнэгүй

1 жил хүртэлх хуудасны тоогоор

100 төг

1 жилээс дээш

3,000 төг

2 жилээс дээш

6,000 төг

Харилцагчид тодорхойлолт гаргаж өгөх

/Монгол хэл дээр/

Байгууллага

3,500 төг

Иргэн

2,500 төг

Харилцагчид тодорхойлолт гаргаж өгөх

/Англи хэл дээр/

Байгууллага, Иргэн

5,000 төг

Англи эсвэл Монгол хэл дээр тодорхойлолт гаргуулж буй тухайн данс нь 14 хоногийн дотор нээгдсэн эсвэл тухайн өдөрт хийсэн орлогыг нэмсэн дүнгээр тодорхойлолт гаргуулж буй тохиолдолд

Байгууллага, Иргэн

10,000 төг

Зээлжих чадварын тодорхойлолт

Байгууллага, Иргэн

20,000 төг

Програмаас гүйлгээний /төлбөрийн/ баримт нөхөж хэвлэж өгөх7/1 ширхэг/

Байгууллага, Иргэн

500 төг

Програмаас авах боломжгүй материалыг архиваас шүүж, хувилж өгөх

1 жилийн дотор

5,000 төг

1 жилээс дээш

10,000 төг

Харилцах дансны үлдэгдлийн баталгааны маягт


Үнэгүй

Харилцагчийн буруугаас засвар залруулгын гүйлгээ хийхэд /1 ширхэг/


500 төг

Бэлэн мөнгөний чек: Нэг хуудас /1 ширхэг/

Нэг боодол /25 хуудас/


300 төг

7,500 төг


4. Бусад:

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр

Тайлбар

Шимтгэл

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ

Тус үйлчилгээ нь харилцагчийн борлуулалт, үйлчилгээний цэгүүдээс бэлэн мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийг банкны ажилтан хураан авч, харилцагчийн дансанд байршуулах үйлчилгээ юм.

Үнийн дүнгийн 0.2%

Чекийн үйлчилгээ

Чекийн үйлчилгээ гэдэг нь харилцагч байгууллага болон иргэд банкин дахь харилцах данснаасаа бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх зориулалтаар ашиглагдах үнэт цаас юм.

Замын болон нэрийн чек мөнгөжүүлэх төгрөгөөр олгоход 1.5%, валютаар олгоход 2%