Баталгаа

ГАДААДЫН БАТАЛГАА

ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ ГАДААДЫН БАТАЛГАА

ГАДААДЫН БАНКИНД БАТАЛГАА ГАРГАХ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Баталгаагаар төлөх төлбөрийн дүнгийн

0.2 хувь

Доод хэмжээ

100 ам.доллар

Дээд хэмжээ

400 ам.доллар

Банкнаас гадаадад гаргасан баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах (өөрчлөлт тус бүрээр)

50 ам.доллар

Банкнаас гадаадад гаргасан баталгаагаар гүйцэтгэх төлбөрийн хэмжээг НЭМЭГДҮҮЛЭХ

0.2 хувь

Доод хэмжээ

30 ам.доллар

Дээд хэмжээ

200 ам.доллар

Банкнаас гаргасан баталгааны дүнг БУУРУУЛАХ

25 ам.доллар

Банкнаас гадаадад гаргасан баталгааг цуцлах

30 ам.доллар

Баталгаатай холбоотой лавлагаа явуулах

20 ам.доллар

Гадаадын банкны баталгааг үндэслэн банкны баталгаа гаргах /контр-баталгаа/

0.5 хувь /Доод хэмжээ 100 ам.доллар/

ГАДААДЫН БАНКНААС БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВАХ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх

25 ам.доллар

Нэхэмжлэл шалган хүлээн авч төлбөрт илгээх

-

Доод хэмжээ

75 ам.доллар

Дээд хэмжээ

350 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг мэдэгдэх

10 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр мэдэгдэх

30 ам.доллар

ЭХ ҮҮСВЭРГҮЙ ГАДААДЫН БАТАЛГАА

Тайлбар: Эх үүсвэргүй гадаадын баталгаанд 3.2. дэхь хэсэгт заасан “Эх үүсвэргүй аккредитивийн шимтгэл хураамж”-тай ижил байна.ДОТООДЫН БАТАЛГАА

ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ ДОТООДЫН БАТАЛГАА

Үйлчилгээ

Үнийн дүн

Баталгаа гаргасны шимтгэл

/Нэг удаа/

Дотоодод баталгаа гаргах

0-10.0 сая хүртэл төгрөг

25,000 төгрөг

10.0-100.0 сая хүртэл төгрөг

50,000 төгрөг

100.0 сая төгрөгөөс дээш

100,000 төгрөг

Дотоодод гаргасан баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах, дүнг нэмэгдүүлэх /Өөрчлөлт бүрт/

Дүн харгалзахгүй 10,000 төг

Дотоодод баталгааг цуцлах

Дүн харгалзахгүй 10,000 төг

Чанарын баталгаа гаргах

Нэг удаа үнийн дүнгийн 6.0 хувь /Дээд хэмжээ 100 сая түүнтэй тэнцэх валют/

ЭХ ҮҮСВЭРГҮЙ ДОТООДЫН БАТАЛГАА

Үйлчилгээ

Үнийн дүн

Баталгаа гаргасны шимтгэл /Нэг удаа/

Эрсдэлийн шимтгэл

Дотоодод эх үүсвэргүй баталгаа гаргах

10,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валют хүртлэх

Үнийн дүнгээс 1.0 хувь

Жилийн 3-6 хувь /ЗХХ-ийн шийдвэрээр тогтооно./

10,000,001-100,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валют хүртэлх

Үнийн дүнгээс 1.5 хувь

100,000,001 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валютаас дээш

Үнийн дүнгээс 2.0 хувь

Шимтгэлийн хязгаар

Доод хэмжээ 100,000 төгрөг

Чанарын баталгаа гаргах

Нэг удаа үнийн дүнгийн 6.0 хувь /Дээд хэмжээ 100 сая түүнтэй тэнцэх валют/

Тайлбар: Эрсдэлийн шимтгэлийг баталгаа гаргуулан бөөн дүнгээр урьдчилж эсвэл дараа сар бүр хуваарийн дагуу төлөх боломжтой. Баталгааны хугацаа хойшилж буй тохиолдолд хүүг үргэлжлүүлэн тооцно.