Баталгаа

Баталгаа

Баталгаа гаргасны шимтгэл Эрсдэлийн шимтгэл
Тендерийн баталгаа гаргахад Үнийн дүнгийн – 2% Дээд хязгаар 100,000 төг Шимтгэлгүй
Гаргасан баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах 50,000 төг/50 доллар/
Гаргасан баталгааг цуцлах 30,000 төг/30 доллар/
Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх 30$
Эх үүсвэртэй баталгаа нь 1,000,000 – 10,000,000 төг ба түүнтэй тэнцэх валют хүртэл дүнтэй бол 50,000 төг/50 доллар/ Шимтгэлгүй
10,000,001 төг ба түүнтэй тэнцэх валютаас дээш дүнтэй бол 100,000 төг/100 доллар/
Эх үүсвэргүй баталгаа нь 10,000,000 төг ба түүнтэй тэнцэх валют хүртэл дүнтэй бол Үнийн дүнгийн 1.0% 0-6 сар хүртэл хугацаатай бол Үнийн дүнгийн 1.0%
10,000,001-100,000,000 төг ба түүнтэй тэнцэх валют хүртэл дүнтэй бол Үнийн дүнгийн 1.5% 6-12 сар хүртэл хугацаатай бол Үнийн дүнгийн 2.0%
100,000,001 төг ба түүнтэй тэнцэх валютаас дээш дүнтэй бол Үнийн дүнгийн 2.0% 12 сараас дээш хугацаатай бол Үнийн дүнгийн 5.0%
Шимтгэлийн дээд хязгаар 9,000 ,000 төг