Барилгын санхүүжилтын зээл

Зээлийн зориулалт:

Тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд барилгын норм, дүрмийн дагуу боловсруулж магадлал хийгдсэн зураг төслөөр барих орон сууц болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай барилгыг барихад шаардагдах хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт

Зээлийн зарцуулалт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй тохиолдолд зээлийн хүсэлтийг дэмжихгүй.

Валют

ТӨГРӨГ

ВАЛЮТ

Хүүний хувь

Жил-24.0-30%

/Сар-2.0-2.5%/

Жил-18-24.0%

/Сар-1.5-2.0%/

Зээлийн хэмжээ

Өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

0.5%, шимтгэлийн дээд хэмжээ-10,000,000 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд -20,000 төгрөг

Иргэн -15,000 төгрөг

Банк дараах шаардлага хангасан иргэнд зээл олгоно:

 • Зээл хүсэгч нь Монгол Улсын иргэн, 18 насанд хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, иргэний бичиг баримтын хувьд ямар нэг зөрчилгүй байх;
 • Зээлдэгчийн гэр бүлийн гишүүд банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Зээлийн хүсэлт гаргах үедээ банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй байх;
 • Зээл, хүүний төлбөрөө эргүүлэн төлөх чадвартай, бизнесийн тогтмол орлоготой байх;
 • Зээлдэгчийн нийт өрийн дүн нь сарын татварын дараах орлогын 60 хувиас хэтрэхгүй байх;
 • Орлогын эх үүсвэр нь дансны хуулга болон бусад баримтаар баталгаажсан байх.
 • Гүйцэтгэгч компанитай холбогдох гэрээ байгуулсан байх.

Банк дараах шаардлага хангасан хуулийн этгээдэд зээл олгоно:

 • Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг хуулийн дагуу авсан;
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч гүйцэтгэх удирдлага нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй байх;
 • Хуулийн этгээд өөрөө барилга барих тохиолдолд Барилга угсралтын үйл ажиллагааг сүүлийн 2-оос доошгүй жил тогтвортой эрхэлсэн байх.
 • Зээлийн хүсэлт гаргах үедээ банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй байх;
 • Зээл, хүүний төлбөрөө эргүүлэн төлөх чадвартай, бизнесийн тогтмол орлоготой байх;
 • Зээлдэгчийн нийт өрийн дүн нь сарын татварын дараах орлогын 60 хувиас хэтрэхгүй байх;
 • Орлогын эх үүсвэр нь дансны хуулга болон бусад баримтаар баталгаажсан байх

Барилгын гүйцэтгэгч компанид тавих шаардлага:

 • Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу барилга угсралтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй;
 • Барилга угсралтын үйл ажиллагааг сүүлийн 2-оос доошгүй жил тогтвортой эрхэлсэн.


Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Барих гэж буй барилгатай холбоотой зураг төсөл, мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл;
 • Зээлээр санхүүжих барилгатай холбоотой холбогдох гэрээ хэлцлүүд;
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
 • Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Холбогдох бусад баримт бичгүүд;