Барилгын санхүүжилтын зээл

Барилгын санхүүжилтын зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог:

Санхүүжилт шаадлагатай байгаа тодорхой хувийн гүйцэтгэлтэй барилгын норм ба дүрмийн дагуу баригдаж байгаа болон баригдаж эхлэх орон сууц болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламж барихад зориулагдана.

Ерөнхий шаардлага:

· Зээлдэгч нь Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд байх;

· Зээлдэгч нь банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

· Зээлдэгч зээл, хүүний төлбөрөө эргүүлэн төлөх чадвартай, бизнесийн тогтмол орлоготой байх;

· Орлогын эх үүсвэр нь дансны хуулга болон бусад баримтаар баталгаажсан байх;

Хуулийн этгээдэд тавих шаардлага:

· Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг хуулийн дагуу авсан байх;

· Зээл хүсэгч хуулийн этгээд, үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч гүйцэтгэх удирдлага банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

· Барилга угсралтын үйл ажиллагааг сүүлийн 2-оос дээш жил тогтвортой эрхэлсэн байх;

Гүйцэтгэгч компанид тавих шаардлага:

· Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг хуулийн дагуу авсан байх;

· Барилга угсралтын үйл ажиллагааг сүүлийн 2-оос дээш жил тогтвортой эрхэлсэн байх;

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хүүний хувь

Төгрөг

Валют

1,7%-2,1%

1,5%-2,0%

Зээлийн хэмжээ

Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

0.5%

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд-20 000 төгрөг

Иргэн- 15 000 төгрөг

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

· Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;

· Барих гэж буй барилгатай холбоотой зураг төсөл, мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл;

· Зээлээр санхүүжих барилгатай холбоотой холбогдох гэрээ хэлцлүүд;

· Орлого баталгаажуулах баримт материал;

· Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;

· Иргэн, аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

· Холбогдох бусад баримт бичгүүд;