БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2015/12/31 (сая төгрөгөөр)

Орлого, зардлын зүйл

Өмнөх үеийн дүн

Тайлант үеийн дүн

1.

Хүүгийн орлого

72,168.48

80,420.57

1.1.

Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн

-

-

1.2.

Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн

3,443.31

952.86

1.3.

Үнэт цаасны

7,562.14

4,750.03

1.4.

Зээлийн

58,318.51

69,617.74

1.5.

Бусад хүүгийн орлого

2,844.53

5,099.94

2.

Хүүгийн зардал

47,818.40

60,402.60

2.1.

Харилцахад төлсөн хүү

968.14

1,573.82

2.2.

Хадгаламжинд төлсөн хүү

38,462.43

45,180.35

2.3.

Зээлийн хүүгийн зардал

848.86

3,146.98

2.4.

Үнэт цаасны хүүгийн зардал

1,623.99

2,690.01

2.5.

Бусад хүүгийн зардал

5,914.98

7,811.45

3.

Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]

24,350.08

20,017.97

4.

Эрсдэлийн сангийн зардал

6,410.45

8,408.19

5.

Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]

17,939.63

11,609.78

6.

Бусад орлого

14,183.99

23,552.84

6.1.

Хүүгийн бус орлого

14,183.99

23,552.84

6.1.1.

Арилжааны орлого

4,575.43

6,912.29

6.1.2.

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого

7,578.77

13,619.67

6.1.3.

Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого

2,029.80

2,862.15

6.1.4.

Бусад хүүгийн бус орлого

-

158.74

6.2.

Бусад орлого, олз

-

-

7.

Бусад зардал

21,033.85

33,898.88

7.1.

Хүүгийн бус зардал

20,909.78

33,608.32

7.1.1.

Бусад эрсдэлийн сангийн зардал

-

-

7.1.2.

Арилжааны зардал

1,724.77

1,132.06

7.1.3.

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал

7,175.11

14,873.60

7.1.4.

Хураамж, шимтгэлийн зардал

146.68

170.49

7.1.5.

Үйл ажиллагааны бусад зардал

11,863.22

17,432.18

7.2.

Бусад зардал, гарз

124.07

290.55

8.

Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]

11,089.77

1,263.74

9.

Орлогын татварын зардал

1,826.50

596.76

10.

Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]

9,263.27

666.99

11.

Бусад орлого

12.

Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]