"НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ФЕРМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧДИЙГ ХОРШООЛЖ, КЛАСТЕРЖУУЛАХ ЗАМААР ...

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгогдох хөнгөлөлттэй зээлийн чиглэлийг “Нийслэлийн жижиг дунд фермийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг хоршоолж, кластержуулах замаар сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх” төсөл гэж тодорхойлон дээрхи чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоо, холбоодыг зээлийн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.ХЭВЛЭХ: Зар-Нийслэлийн_ЖДҮХСан-2015.04.20.pdf1.Энэхүү ...